شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت کار و امور اجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکت‌های تعاونی
تعداد شرکت تعاونی، تعداد اعضا و میزان سرمایه انواع شرکت‌های تعاونی کارگری کشور - پایان اسفند 1367-1363 (هزار نفر - میلیون ریال)
 سال مصرف مسکن اعتبار کار و تولید
تعداد شرکت تعداد اعضا سرمایه تعداد شرکت تعداد اعضا اولیه سرمایه تعداد تشرکت تعداد اعضا اولیه سرمایه اولیه تعداد شرکت تعداد اعضاء اولیه سرمایه
1363 2267 366 1508 1452 154 531 709 167 51 26 2 24
1364 2340 379 1600 1680 168 597 694 165 52 28 2 26
1365 2389(1) 432(1) 1562(1) 1818(1) 174(1) 723(1) 695 166 54 32 1 28
1366 2483 446 1700 1913 180 745 697 166 63 56 1 38
1367 2453 977 8557 2081 188 786 700 166 64 89 5 129
1- ارقام تجدید نظر و اصلاح شده است
مأخذ: وزارت کار و امور اجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکت‌های تعاونی کارگری

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص