شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت بازرگانی - سازمان مرکزی تعاون کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 136
تعداد انواع، تعداد اعضاء و سرمایه شرکت‌های تعاونی شهری غیر کارگری کشور در پایان اسفند 1367-1363
 سال تعداد انواع شرکتهای تعاونی تعداد اعضاء مقدار سرمایه انواع شرکت‌های تعاونی
جمع مصرف مسکن اعتبار شهری رشته کار و پیشه مصرف مسکن اعتبار شهری رشته کار و پیشه جمع مصرف مسکن اعتبار شهری رشته کار و پیشه
1363 8632 2532 2469 156 3475 2628796 378246 59053 487867 83307 9701 11440 2362 59805
1364 9540 2851 2893 159 3637 3244379 426329 60956 529991 98582 14336 12122 2735 69390
1365 9837 2943 3043 164 3688 3538094 487043 63293 552166 113542 16808 13265 2961 80509
1366 10082 3043 3120 166 3753 4044925 500090 63267 597680 123799 19000 13516 2964 88319
1367 10110 3101 3142 167 3700 3976275 503126 70992 543549 132272 21817 13587 4472 92395
مأخذ: وزارت بازرگانی - سازمان مرکزی تعاون کشور - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص