شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 14-11
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 14-11
علامت «.»=: اطلاعات در این زمینه تهیه نشده است
11-14 - مشخصات عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی در پایان اسفن 1380-1395 (میلیون ریال)
شرح تعداد شرکت‌های تعاونی عضو شاغلان سرمایه
اتحادیه‌های تعاونی ثبت شده(1)
1380 418 16378 2002 965539
1395 1176 47987 13876 1731796
1396 1199 828803 1803485 13414
اتحادیه‌های تعاونی‌ در دست اجرا
1380 45 535 355 973
1395 . . . .
1396 . . . .
اتحادیه‌های تعاونی‌ فعال
1380 308 14776 1560 963201
1395 544 34445 7654  
کشاورزی(2) 111 3046 2547 19505
معدنی(1) 5 59 15 351
فرش دستباف 17 1102 114 637
مسکن(2) 161 8970 1530 65718
صنعتی(2) 32 378 373 10444
تأمین نیاز تولید کنندگان 40 852 415 182422
تأمین نیاز مصرف کنندگان 75 18173 1263 1020205
حمل و نقل(2) 32 689 166 310572
خدماتی 63 676 1208 3892
عمرانی 3 356 9 26059
اعتبار 5 144 14 4685
1396 535 810032 1747806 6772
کشاورزی(2) 119  2766  56340  1887
معدنی(1) 4  53  360  8
فرش دستباف 20  1045  734  135
مسکن(2) 142  4710  63114  1375
صنعتی(2) 34  410  16205  517
تأمین نیاز تولید کنندگان 42  846  183950  291
تأمین نیاز مصرف کنندگان 76  798416  1079173  1182
حمل و نقل(2) 32  694  310497  162
خدماتی 59  637  3842  1193
عمران 3  356  25026  9
اعتبار 4  99  8665  13
1) شامل اتحادیه‌هاي فعال، غیرفعال و در دست اجرا می باشد.
2 ) آمار تفصیلی شرکتهاي تعاونی ذيربط در فصلهاي «کشاورزي، جنگلداري و شیلات» ، «معدن» ، «صنعت» ، «ساختمان و مسکن» و «حمل و نقل، انبارداري» و «ارتباطات» درج شده است.
مأخذ: - اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 14-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص