شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 16-13
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 16-13
13-16- انواع مرسولات پستی صادره برون استانی 1395+1396                            (مرسوله)
 موضوع 1395 1396 1397
تعداد تعداد تعداد
جمع کل 44991677 4531247  
عادی 44830967 4383685  
سفارشی
نامه 24247 21708  
بسته و کیسه 43911 38111  
مطبوع 6677 5248  
امانت 63073 57590  
پیشتاز
نامه 13001 9165  
بسته 9801 15740  
مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌ - جدول 16-13- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص