شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 15-13
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 15-13
13-15- انواع مرسولات پستی صادره برون استانی 1395-1396                 (مرسوله)
 موضوع 1395 1396 1397
تعداد تعداد تعداد
جمع کل 156793315 152179242  
عادی 103111223 94249233  
سفارشی
نامه 6131817 5647477  
بسته و کیسه 1191722 2515563  
مطبوع 796567 822037  
امانت 1593365 1755189  
پیشتاز
پاکت 38058605 40250837  
بسته و کیسه 5201654 6240493  
بسته ویژه
پاکت 573783 574542  
بسته و کیسه 134579 123871  
مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامه‌ه - جدول 15-13- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص