شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامهریزي و کنترل برنامه‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
13-14 -انواع مرسولات پستی صادر شده (شهري و بین شهري) درون استانی به تفکیک نوع مرسوله 1395-1396 (مرسوله)
  موضوع 1395 1396 1397
تعداد تعداد تعداد
جمع کل 127637223 169803581  
عادی 76212644 120551345  
سفارشی
نامه 19972438 15776790  
بسته و کیسه 701927 1668579  
مطبوع 789084 901094  
امانت 337542 184692  
مأخذ - اقتباس از داده‌های شرکت پست جمهوري اسلامی ایران. دفتر برنامهریزي و کنترل برنامه‌ها - جدول 14-13- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص