شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان بنادر و کشتیرانی
منبع آمار: مرکز آمار ایران - ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
عملکرد حمل و نقل ریلی
 موضوع سال درصد تغییر
1381 1382 1383 1382 1383
حمل کالا (میلیارد تن - کیلومتر) 15,8 18,1 18,2 14,6 0,6
ترانزیت کالا (میلیارد تن - کیلومتر) 1,8 2,5 2,7 38,9 8
جا به جائي مسافر (میلیارد نفر - کیلومتر) 8,6 9,3 10 8,1 7,5
مأخذ: راه آهن جمهوری اسلامی ایران / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص