شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
منبع آمار: مرکز آمار ایران - ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
عملکرد حمل و نقل ریلی 1384-1386
 موضوع سال درصد تغییر
1384 1385 1386 1385 1386
حمل کالا (میلیون تن) 1341 1938 2403 44,5 24
ترانزیت (هزار تن) 1187 1775 2155 49,5 21,4
جا به جائی مسافر (میلیون نفر) 2528 3713 4558 46,9 22,8
مأخذ: سازمان بنادر و کشتیرانی / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص