شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسی‌های فنی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد لکوموتیو، مسافر و بار خالص حمل شده به وسیله راه‌آهن کشور 1367 - 1363
شرح 1363 1364 1365 1366 1367
لکوموتیو     
تعداد (دستگاه) 327 320 313 301 206
قدرت (اسب بخار) 857996 855178 816155 784228 515596
مسافر     
تعداد (هزار نفر) 7244 6957 6336 5274 6799
نفر کیلومتر (میلیون) 6130 5585 4638 3674 4661
بار خالص (1)     
وزن (هزار تن) 10874 11614 12704 14788 12957
تن کیلومتر (میلیون) 7566 6888 7316 8625 8047
1- اطلاعات مربوط به توشه در آمار بار خالص منظور شده است.
مأخذ: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسی‌های فنی - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص