شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: راه آهن جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري ارتباطات و اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 3-12
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 3-12
12-3- وزن انواع بارحمل شده به وسیله راهآهن 1380-1396 (هزارتن)
سال جمع(1) مواد نفتی مواد معدنی مواد کشاورزی مواد غذائی مواد صنعتی توشه سایر
1380 26392 3109 11062 2041 416 4126 25 5613
1390 33104 3176 23481 631 445 1631 52 3688
1395 40282 3521 28017 1368 888 3266 248 2974
1396 46766 3133 32919 1630 907 3976 165 4036
1 (در سال هاي مذکور به ترتيب 559 ، 1546 ، 956 ، 906 ، 530 ، 797 ، 1435, 1143هزارتن مربوط به حمل انواع بار بهصورت ترانزيت در جمع منظور شده است.
مأخذ- راه آهن جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري ارتباطات و اطلاعات - جدول 3-12 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص