شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: راه آهن جمهوري اسلامی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 1-12
12-1- طول خطوط راه آهن برحسب نوع 1380-1396                                   (کیلومتر)
سال خطوط اصلی خط مانوری خطوط صنعتی-تجاری
1380 7159 1308 788
1390 9992 1827 966
1395 10475 1938 1024
1396 11061 1957 1059
مأخذ- راه آهن جمهوري اسلامی ایران - جدول 1-12- سالنامه آماری کشور 1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص