شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی
گزیدههای آماری فصل اول - امور فنی و زیربنایی
خلاصه یافته‌های آماری در سال 1392 
تعداد پایانه‌های کالای فعال در سطح کشور: 63 پایانه
تعداد پایانه‌های مرزی فعال ( باری و مسافری) در سطح کشور 23 پایانه
تعداد پایانه‌های مسافری فعال در سطح کشور 
عمومی با مالکیت شهرداری 254 پایانه
عمومی با مالکیت خصوصی 38 پایانه
پایانه اختصاصی (گاراژ) 593 پایانه
تعداد مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و تیرپارکهای درحال بهرهبرداری 482 مجتمع
توسط بخش دولتی 16 مجتمع
توسط بخش خصوصی 466 مجتمع
تعداد تونل‌های موجود در جادههای کشور 297 تونل
طول تونلهای موجود 142 کیلومتر
تعداد تونلهای مجهز به دستگاههای تهویه 6 تونل
تعداد پلهای موجود در جادههای کشور 355 هزار دستگاه
با دهانه بالای 30 متر 1175 دستگاه
طول راه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت درسطح کشور 
آزادراه 2203 کیلومتر 3 درصد از کل
بزرگراه 14155 کیلومتر 17 درصد از کل
راه اصلی 21628 کیلومتر 25 درصد از کل
راه فرعی 46485 کیلومتر 54 درصد از کل
راه درون شهری با نگهداری ادارات راه 1151 کیلومتر 1 درصد از کل
جمع 85623 کیلومتر
راه روستایی (آسفالت و شوسه) 129534 کیلومتر
طول راههای شریانی کشور 34633 کیلومتر
طول راههای ترانزیتی کشور 24033 کیلومتر
عملکرد پخش آسفالت در جاده‌های کشور 10 میلیون تن

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص