شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی
گزیده هاي آماري فصل دوم - حمل ونقل کالا
خلاصه یافته هاي آماري حمل و نقل جاده‌ای در سال 1392 (2)
* میزان کالاي حمل شده در سطح کشور 381 میلیون تن  
- در سطح درون استانی 112 میلیون تن 29 درصد از کل
- در سطح برون استانی 269 میلیون تن 71 درصد از کل
* تعداد سفر کامیون حامل کالا در سطح کشور 27 میلیون سفر  
- در سطح درون استانی 7/7 میلیون سفر 29 درصد از کل
- در سطح برون استانی 19/2 میلیون سفر 71 درصد از کل
* بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور در ماههاي:    
- اردیبهشت 36 میلیون تن 10 درصد از کل
-اسفند 35 میلیون تن 9 درصد از کل
* بیشترین سفرحامل کالا در سطح کشور مربوط به بارگیر:    
- اطاقدار 11 میلیون سفر 40 درصد از کل
- کمپرسی 5 میلیون سفر 19 درصد از کل
* بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور با بارگیر:    
-کمپرسی 91 میلیون تن 24 درصد از کل
- کفی 86 میلیون تن 23 درصد از کل
* بیشترین میزان حمل در سطح کشور مربوط به کالاهاي:    
- معدنی و ساختمانی 158 میلیون تن 41 درصد از کل
- کشاورزي و دامی 76 میلیون تن 20 درصد از کل
* متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون در سطح کشور: 14 تن  
* متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون در سطح کشور: 492 کیلومتر  
- در سطح درون استانی 138 کیلومتر  
- در سطح برون استانی 633 کیلومتر  
* تن - کیلومتر کالاي حمل شده در سطح کشور: 191944 میلیون  
- در سطح درون استانی 13910 میلیون 7 درصد از کل
- در سطح برون استانی 178034 میلیون 93 درصد از کل
* تعداد کامیون شناسایی شده عمومی جادهاي درسطح کشور: 395 هزاردستگاه  
- بارگیر ثابت 255 هزاردستگاه 64 درصد از کل
- بارگیر غیرثابت 141 هزاردستگاه 36 درصد از کل
* متوسط عمر ناوگان باري عمومی جادهاي در سطح کشور: 17/4 سال  
- بیشترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر 6 تا 10 سال 29 درصد از کل
- کمترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر 46 سال به بالا 2 درصد از کل
* تعداد رانندگان شناسایی شده ناوگان باري عمومی جادهاي: 518 هزار نفر  
- بیشترین فراوانی رانندگان مربوط به گروه سنی 30 تا 39 سال 41 درصد از کل
- بیشترین رانندگان داراي سابقه کار 5 تا 9 سال 26 درصد از کل
- بیشترین رانندگان داراي میزان تحصیلات سیکل 47 درصد از کل
- متوسط افراد تحت تکفل رانندگان 3 نفر  
* تعداد شرکتها و موسسات فعال باري در سطح کشور: 4176 شرکت / موسسه  
- بیشترین میزان مصرف بارنامه مربوط به شرکتها وموسسات با مالکیت: خصوصی 89 درصد از کل
منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص