شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: خزانه داری کل - وزارت امور اقتصادی و دارئی
اقتباس از داده‌های: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
تملک دارائی های سرمایه‌داری- ملی (اعتبارات عمرانی) دولت در فصل راه و ترابری و برنامه تحقیقات حمل و نقل (میلیارد ریال)
سال درصد تغییر
1381 1382 1383 1382 1383
3779,7 9491,3 9411,4 151,1 0,8-
مأخذ خزانه داری کل - وزارت امور اقتصادی و دارئی / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص