شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
اقتباس از داده‌های: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
تملک دارائی های سرمایه‌داری- ملی (اعتبارات عمرانی) دولت در فصل راه و ترابری و برنامه تحقیقات حمل و نقل (میلیارد ریال)
موضوع
سال درصد تغییر
1381 1382 1383 1382 1383
حمل کالا (میلیارد تن-کیلومتر) 83,6 99,9 110,6 19,5 10,7
ترانزیت کالا (میلیون تن) 1 4,8 8,1 9,1 68,8 12,3
جا به جائی مسافر (میلیارد نفر-کیلومتر) 52 55,9 54,8 7,5 2,0-
1- شامل ترانزیت از طریق جاده و سواپ (swap) می‌باشد.
مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص