شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از داده‌های: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش حمل و نقل (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) (میلیارد ریال)
موضوع
سال درصد تغییر سهم (درصد)
1381 1382 1383 1382 1383 1382 1383
ماشین آلات 22361 25711 31104 15 21 85,6 86,5
ساختمان 3776 4341 4871 15 12,2 14,4 13,5
کل 26137 30052 35975 15 19,7 100 100
منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص