شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ارزش افزوده بخش حمل و نقل (به قیمت‌های ثابت سال 1376) (میلیارد ریال)
موضوع
سال درصد تغییر سهم (درصد)
1381 1382 1383 1382 1383 1382 1383
حمل و نقل هوائی 1021 1585 1860 55,2 17,4 5,6 6,3
حمل و نقل دریائی 945 1121 1125 18,6 0,4 3,9 3,8
حمل و نقل زمینی 25146 25675 26323 2,1 2,5 90,5 89,8
کل 27112 28381 29308 4,7 3,3 100 100
منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص