شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
26-12 -ارزش افزوده، مصارف واسطه و ستانده هاي کارگاه هاي خدمات انبارهاي کشور به تفکیک استان 1384-1393(میلیون ریال)
سال
ارزش افزوده
مصارف واسطه
ستانده
جمع حق انبارداری حق سردخانه‌داری سایر
1384 563487 134571 698058 192493 389339 116226
1387 1164478 248742 1413220 521203 773873 118144
1390 1783933 436868 2220801 848409 890921 481471
1393 3462829 795955 4258783 1717476 1856578 684730
مأخذ: - مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 26-12- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص