جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
سرقت‌های عادی بر حسب نوع (مورد)         
سال
سرقت از اماکن
سایر اماکن
اماکن دولتی(1) منازل مغازه‌ها مراکز صنعتی و تجاری
1375 2291 22926 8767 1245 3965
1380 3010 40052 14298 2230 7806
1385 2770 26023 7965 1022 8762
1390 3627 57565 18888 2488 25930
1393 5846 87043 22061 10616 69742
 دنباله
سرقت‌های عادی بر حسب نوع  (مورد)
سال
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن
سرقت احشام
سایر
اتومبیل موتورسیکلت و دوچرخه قایق، موتور قایق و لوازم دریائی لوازم خودرو و یا وسائل داخل آن
1375 10376 19971 109 13561 2545 16209
1380 9779 24779 134 34044 5254 21373
1385 15185 41399 173 48949 3349 34369
1390 46988 75973 115 145547 11092 42949
1393 79606 85868 1027 266876 13021 158664
1) شامل اسناد دولتي نيز مي باشد.
ماخذ- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار - - سالنامه آماری کشور 1393

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص