جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. ادار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
پروندههاي تشكيل شده در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب موضوع
سال قتل عمد قتل غیر عمد(1) مرگ‌های اتفاقی ضرب و جرح و صدمه(1) تهدید اجبار و اکراه تظاهر به چاقوکشی
مسموم کردن عمدی
1375 1419 697 4328 60524 656 792 3013 99
1380 1577 1389 10999 80036 536 1415 3542 366
1385 172 136 1013 3779 61 71 257 21
1390 2112 479 13991 69237 1139 1078 3799 107
1393 1831 164 14605 122355 4006 3795 3583 166
1) شامل موارد ناشی از تصادفات وسائل نقلیه نمی‌باشد.
مأخذ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص