سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Iran.html
اطلاعاتی از ایران از منابع مختلف آماری
موضوع واحد سال ارزش
وسعت km2 2014 1 628 760
BIP به قیمت روز Mrd. US$ 2016 404,4
BIP به قیمت روز ، برای هر نفر US$ 2016 5 027
تغییرات واقعی BIP % به سال گذشته 2016 12,5
تورم(تغییرات VPI) % به سال گذشته 2016 9
تولید ارزش ناخالص: بخش کشاورزی % BIP 2015 10,8
تولید ارزش ناخالص: بخش‌های تولیدی % BIP 2015 24,5
تولید ارزش ناخالص: بخش خدمات % BIP 2015 55,4
جمعیت 1 000 2016 80 277,4
جمعیت: سهم زنان در جمعیت % 2016 49,7
جمعیت در کیلومتر مربع نفر به km2 2016 49
جمعیت زیر ۱۵ سال % به کل جمعیت 2016 23,7
جمعیت از ۶۰ سال به بالا % به کل جمعیت 2016 5,2
رشد افزایش جمعیت وضع حمل به هر زن 2015 1,69
طول عمر متوسط مردان سال 2015 74,7
طول عمر متوسط زنان سال 2015 76,9
نسبت پزشک به جمعیت هر ۱۰۰۰۰ نفر. 2014 15
تخت‌های بیمارستان هر۱۰۰۰۰نفر 2009 17
نسبت مرگ نوزادان به ۱۰۰۰ زنده مانده 2016 13
نسبت دانش آموزان ابتدائی به آموزگاران تعداد 2015 27
نسبت دانش آموزان متوسطه به آموزگاران تعداد 2015 17
نسبت دانشجویان که گل جمعیت هر ۱۰۰۰۰۰ نفر. 2014 5 996
کل بودجه آموزش % BIP 2015 2,9
نرخ اشتغال % 2016 44,7
نیروی کار 1 000 2016 27 314
نرخ بیکاری % 2016 10,5
نرخ بیکاری جوانان % 2016 24,2
نرخ بیکاری طولانی مدت % بیکاران 2010 39
BNE je Einwohner, Atlas-Methode US$ 2014 6 530
مخارج مصرفی بودجه یک خانوار: مواد غذائی % به هزینه مصرف در کل 2014 30,38
مخارج مصرفی بودجه یک خانوار: محل اقامت % به هزینه مصرف در کل 2014 33,33
تولید اتومبیل 1 000 2016 1 074
مساحت استفاده شده در کشاورزی % به مساحت کشور 2014 28,2
مزارع کشاورزی و محصولات دائمی % به مساحت کشور 2014 10,1
مساحت کشت بیو % به مساحت کل کشاورزی 2014 0
مساحت جنگل‌ها % به مساحت کشور 2014 6,6
کل واردات کالائی میلیارد US$ 2011 68,3
کل صادرات کالائی میلیارد US$ 2011 130,5
واردات کالا از آلمان میلیون US$ 2011 3 927,4
صادرات کالا به آلمان میلیون US$ 2011 393,9
کالاهای صادراتی و خدمات % BIP 2015 19,7
مرگ‌های ناشی از تصادفات خیابانی هر ۱۰۰۰۰۰ نفر 2013 32
اتومبیل‌های شخصی هر ۱۰۰۰ نفر 2008 113
قیمت بنزین در پمپ بنزین US$ هر لیتر 2014 0,37
شبکه جاده‌ای: در کل km 2011 229 057
شبکه ریلی در کل km 2015 8 560
مصرف اولیه انرژی kg ROE به نفر 2014 3 023
انتشار گاز کربن تن به نفر 2016 8
درخواست ثبت اختراع در داخل کشور هر یک میلیون نفر 2014 175
هزینه تحقیق و توسعه % BIP 2012 0,3
دانشمندان هر یک میلیون نفر 2012 691
تلفن‌های کابلی هر ۱۰۰ نفر 2016 38,3
قراردادهای تلفن‌های مبایل هر ۱۰۰ نفر 2016 100,1
کابران اینترنت هر ۱۰۰ نفر 2016 53,2
اتصالات اینترنت باند پهن هر ۱۰۰ نفر 2016 11,6
قراردادهای اینترنت باند پهن و تلفن مبایل هر ۱۰۰ نفر 2016 33,8
مأخذ:https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Iran.html

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص