سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 19-11
11-19- ظرفیت اقامتگاه های کشوربر حسب درجه 1363-1396
سال
جمع اقامتکاه(1) هتل(2)
اتاق
تخت
پنج ستاره هار ستاره سه ستاره دو ستاره یک ستاره
اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت
1380 27889 57661 2243 4489 3794 7589 5936 11872 8418 17037 5028 10456
1390 81999 221410 ... 9451 ... 17515 ... 56783 ... 53409 ... 72456
1395 93110 248392 7517 15536 9132 20610 14260 36999 10652 25662 8555 23023
1396 92402 245718 8205 16789 9841 22914 14618 36688 10625 24374 6952 17264

 

سال
سایر
میهمان پذیر هتل آپارتمان مجتمع اقامتی پانسیون
اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت
1380 33433(3) 100069 344 5602 ... ... ... ...
1390 27810 76927 9731 23581 ... ... ... ...
1395 23285 62495 14883 46021 2797 9238 2029 8808
1396 22743 61526 15200 50289 2183 7073 2035 8801

1- مجموع اقامتگاه ها تا قبل از سال 1393 ،شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمانسرای جهانگردی، مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پلاژ و متل است.
2- آمار مهمانسرای جهانگردی و متل ها نیز در ستون هتلها لحاظ شده است.
3- تعداد اتاق و تخت مهمانپذیر شامل زائرسراها نیز میشود.
4- علت کاهش جمع اتاق و تخت اقامتگاهها در سال 1396 ،تفکیک متل از هتل در راستای اصلاح و بازنگری آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات اقامتی، گردشگری و نظارت بر آنها، مصوب سال 1394 هیأت دولت میباشد.
مأخذ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. دفتر برنامه ریزی و بودجه - جدول 19-11- سالنامه اماری کشور 1396

 

ظرفیت و تعداد مهمانخانه‌های کشور بر حسب درجه 1367-1363
  جمع یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره
سال تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت تعداد مهمانخانه‌ها تعداد تخت
1363 411 000 168 000 156 000 52 000 27 000 8 000
1364 391 000 147 000 156 000 56 000 24 000 8 000
1365 381 000 131 000 161 000 57 000 25 000 7 000
1366 334 30593 162 8699 118 9234 33 5216 14 3684 7 3760
1367 329 30572 172 9317 107 8647 30 5074 13 3626 7 3908
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دفتر ایرانگردی و جهانگردی - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص