جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - مدیریت کل آمار و خدمات ماشین
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
قضائی و پرونده های بررسی شده در دادگاه ها 1363-1366
مراجع قضائی 1362 1363 1364 1365 1366
جمع 1060 1176 1178 1199 1183
دادگاه عمومی حقوقی یک (عمومی حقوقی سابق) 211 219 219 209 202
دادگاه عمومی حقوقی دو (بخص و صلح سابق) 125 131 131 158 162
دادگاه عمومی حقوقی دو متقل (صلح مستقل سابق) 126 110 110 115 116
دادگاه مدنی خاص 111 122 122 110 112
دادگاه عمومی کیفری یک 106 118 119 97 93
دادگاه عمومی کیفری دو 175 220 220 243 230
بازرسی 206 256 257 267 268
مأخذ: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - مدیریت کل آمار و خدمات ماشینی - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص