جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از داده‌های: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1393 - جدول: 9-19
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 9-19
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 9-19
علامت «...»=: آمار در دسترس نیست
19-9- تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی 1375 - 1396
سال جمع داخل کشور خارج از کشور
1375 ... ... ...
1380 ... ... ...
1385 501 489 12
1390 816 813 3
1393 3669 3651 18
1394 3887 ... ...
1395 5304 ... ...
1396 6969 ... ...
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - جدول 9-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص