جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: ایرنا
منبع آمار: http://www7.irna.ir/fa/News/81754627/
تاریخ قرائت: 2.6.2016
تعداد سینماهای کشور و گنجایش آن‌ها
سال تعداد سینما تعداد صندلی
1363 257 155523
1364 253 154778
1365 247 156381
1366 262 162775
1367 260 162051
1390 246  
1392 212  
1393 193  
مأخذ آمار مربوط به سالهای 1368 تا 1367: lمرکز آمار ایران (ر.پ) - سالنامه آماری کشور 1367 انتشار در 1368
http://www7.irna.ir/fa/News/81754627/ قرائت شده در 2.6.2016

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص