سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://mathran.blogfa.com/post/24
درصد پیروان ادیان مختلف در جهان به نسبت کل جمعیت جهان
پیروان درصد
مسیحیت 33,06
اسلام 20,28
برهمائی 13,33
ادیان چینی 6,27
بودیسم 5,87
ادیان قبیله‌ای 3,97
بی دین 1,68
سیک 0,39
یهودیت 0,23
بهائیت 0,12
کنفسیوس 0,1
جینیسم 0,07
شینتو 0,04
تائوئیسم 0,04
زرتشت 0,04
دیگر ادیان 0,02
آتئیسم 2,35
http://mathran.blogfa.com/post/24

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص