دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات عمومی در سال 1395

در سال 1395 بیشترین میزان تولید برنامه های رادیویی درون مرزی به معارف اسلامی با بیش از 53 هزار ساعت و کمترین میزان برنامـه هـای تاریخی با حدود 7 هزار ساعت اختصاص دارد، همچنین در سال مـذکور بیشترین و کمترین میزان تولید برنامه های تلویزیـونی درون مـرزی بـه ترتیب به موضوعات اجتماعی با بیش از 23 هزار و تاریخی 811 سـاعت تعلق دارد. تعداد تماشاگران فیلمهای سینمایی در 415سالن سینمای فعـال کشـور در سال 1395 ،بیش از 25 میلیون نفر بوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل 7/83 درصد افزایش داشته است. تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در تهران و سایر شـهرهای کشـور در سال 1395 به ترتیب 3000 و 3049 عنوان بوده که نسبت بـه سـال 1394 به ترتیب 4/29 و 5/24 درصد کاهش یافته است. همچنـین دوره زمانی انتشار 294 عنـوان از مطبوعـات مـذکور روزانـه و 1088 عنـوان هفتگی بوده است. در سال 1395 تعداد کتابخانههای عمومی وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی 3346 باب بوده کـه نسـبت بـه سـال 1394 ،1/2 درصـد افزایش یافته است. در این سال بیش از 88 هزار عنوان کتـاب بـا شـمار حـدود 144 هـزار نسخه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده اسـت که نسبت به سال قبل به ترتیب 9/9 درصد افزایش و 4/6 درصد کـاهش داشته است. در سال 1395 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سـعدآباد تهران بوده که 21/31 درصد از کل بازدیدکنندگان از مـوزه را بـه خـود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شـیراز بـا رقـم 56/12 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی، بیشـترین تعـداد بازدیـد کننده را به خود اختصاص داده اسـت. همچنـین در سـال 1395 تعـداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 4 میلیون و 911 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1394 ،2/5 درصد کاهش داشته است. درسال 1395 ،هیچ زائری تحت عنوان تمتع و عمره وجود نداشـته و در همین سال زائران عتبات عالیات حدود 731 هزار نفر بوده است.گزیده اطلاعات در سال 1395 بیشترین میزان تولید برنامه های رادیویی درون مرزی به معارف اسلامی با بیش از 53 هزار ساعت و کمترین میزان برنامـه هـای تاریخی با حدود 7 هزار ساعت اختصاص دارد، همچنین در سال مـذکور بیشترین و کمترین میزان تولید برنامه های تلویزیـونی درون مـرزی بـه ترتیب به موضوعات اجتماعی با بیش از 23 هزار و تاریخی 811 سـاعت تعلق دارد. تعداد تماشاگران فیلمهای سینمایی در 415سالن سینمای فعـال کشـور در سال 1395 ،بیش از 25 میلیون نفر بوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل 7/83 درصد افزایش داشته است. تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در تهران و سایر شـهرهای کشـور در سال 1395 به ترتیب 3000 و 3049 عنوان بوده که نسبت بـه سـال 1394 به ترتیب 4/29 و 5/24 درصد کاهش یافته است. همچنـین دوره زمانی انتشار 294 عنـوان از مطبوعـات مـذکور روزانـه و 1088 عنـوان هفتگی بوده است. در سال 1395 تعداد کتابخانههای عمومی وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی 3346 باب بوده کـه نسـبت بـه سـال 1394 ،1/2 درصـد افزایش یافته است. در این سال بیش از 88 هزار عنوان کتـاب بـا شـمار حـدود 144 هـزار نسخه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده اسـت که نسبت به سال قبل به ترتیب 9/9 درصد افزایش و 4/6 درصد کـاهش داشته است. در سال 1395 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سـعدآباد تهران بوده که 21/31 درصد از کل بازدیدکنندگان از مـوزه را بـه خـود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شـیراز بـا رقـم 56/12 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی، بیشـترین تعـداد بازدیـد کننده را به خود اختصاص داده اسـت. همچنـین در سـال 1395 تعـداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 4 میلیون و 911 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1394 ،2/5 درصد کاهش داشته است. درسال 1395 ،هیچ زائری تحت عنوان تمتع و عمره وجود نداشـته و در همین سال زائران عتبات عالیات حدود 731 هزار نفر بوده است.

سالنامه آماری کشور 1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص