پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 3 - Seite 432
فروش 500 بزرکترین انحصارات جهان بر مبنای کشور / منطقه 1999-2001
کشور / منطقه  تعداد مافوق انحصارات ٪ سهم فروش ٪ سهم مافوق انحصارات (2000) با
1999 2000 2001 1999 2000 2001 پسروی رکود رشد
ایالات متحده آمریکا 179 186 198 36,9 39,3 42,1 39,4 6,1 52,5
اتحادیه اروپا 148 140 143 30,5 29,3 30 38,5 13,3 47,6
آلمان 37 34 35 9,6 8,4 8,6 28,5 22,9 48,6
فرانسه 37 37 38 7,3 7,2 7,3 31,6 10,5 57,9
انگلستان 38 33 34 6 6,2 6,5 50 8,8 38,2
ژاپن 107 104 88 23,1 20,9 17,5 83 3,4 11,4
چین 10 12 11 1,6 1,9 1,9 45,5 9,1 45,5
روسیه 2 2 2 0,2 0,2 0,2 50 0 50
کشورهای آسیائی(1) 15 14 17 2,2 2,4 2,5 58,8 5,9 35,5
کشورهای لاتین آمریکا(2) 6 6 7 0,9 1,2 1,1 71,4 0 28,6
کشورهای دیگر(3) 33 36 34 4,6 4,9 4,6 35,3 5,9 58,8
جهان 500 500 500 100 100 100 47,8 7,6 43,2
1) کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان و هند
2) برزیل، مکزیک و ونزوئلا
3) کانادا، استرالیا، سویس، نروژ و آفریقای جنوبی
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 3 - Seite 432 :منبع آمار

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص