پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Rote Fahne - شماره 18
تاریخ ایجاد: 2018
تعداد کارکنان دیملر بنز در 2017
بخش‌های مختلف تعداد کارکنان
Cars & Van 175.000
Daimler Truck & Buses 100.000
Daimler Finanzial Service 13.000
مجموع کارکنان در تمام بخش‌ها 288.000
مأخذ: Rote Fahne - شماره 18 سال 2018

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص