پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397
بزرگترین بانک‌ها و بیمه‌ها در سطح جهانی                                                      (داده‌ها به میلیون دلار آمریکا)
کنسرن کل دارائی ارزش بورس
  1997 Mio $ 2000 Mil $ plus % 1997 Mil $ 2000 Mil $ ± %
Mizuhu Holding (J) 432190 1304342 201,8   58128  
Citigroup (USA) 310897 902210 190,2 120507 250143 107,6
Deutsche Bank (D) 579992 882541 52,2 37768 51048 35,2
Allianz )D) / Dresdner Bank (D) 211442 / 376416 413085 / 453927 95,4 / 20,6 62998 86530 / 22865 37,4
Bank of Tokyo - Mitsubishi (J)
  690462 716934 3,8   46986
J.P.Morgan Chase & Co (USA) 365521 715348 95,7 45474 103113 126,8
HSBC (GB) 471256 674381 43,1 67221 140693 109,3
Hypovereinsbank (D) 203541 672692 230,5   22230  
UBS (CH) 395986 671118 69,5   73673  
BNP Paribas (F) 338196 651590 92,7 11350 38367 238
Bank of America (USA) 260159 642191 146,8 100811 82745 -17,9
ING (NL) 305984 610408 99,5 40015 77806 94,4
Credit Suisse (CH) 472768 609335 28,9 40783 57719 41,5
Sumitomo Bank (J) 482707 537783 11,4      
ABN Amro (NL) 412533 509949 23,6 28749 35370 23
Credit Agricole (F) 417974 502903 20,3      
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 :منبع آمار

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص