پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

29 ابر منوپل آلمانی در لیست 500 ابر منوپل جهان در سال 2012
رتبه کنسرن کشور رشته
فروش Mio. US-$
فروش  %
سود
%
کل سرمایه Mio. US-$
سرمایه خود Mio. US-$
کارکنان
فروش/$B. US
2012  2011  2012  2012  2012 
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
452 294 Heraeus آلمان Metalle 25.981,30 -28,6 296,6 -30,9 5.323,90 3.057 13.615 1.908.285
181 129 Landesbank Baden-Württemberg آلمان Banken 53.812,20 -20,2 512,8 319,1 443.344,70 13.579 11.642 4.622.247
469 378 Commerzbank آلمان Banken 24.925,10 -14,7 7,7 -99,1 838.213,90 34.466 48.752 511.263
156 123 ThyssenKrupp آلمان Stahl 59.483,70 -13,5 -6.054,30 - 49.244,70 4.578 167.961 354.152
131 105 Deutsche Bank آلمان Banken 67.487,20 -9,3 304,6 -94,7 2.652.650,50 71.187 98.219 687.109
426 364 Phoenix Pharmahandel آلمان Großhandel 27.337,20 -8,9 193,6 -36,9 9.933,00 2.581 23.932 1.142.286
318 273 Franz Haniel آلمان Großhandel 34.690,70 -8,8 -2.369,80 -911,6 19.003,20 4.229 45.101 769.178
106 89 Deutsche Telekom آلمان Telekommunikation 74.754,60 -8,3 -6.753,30 -972 142.289,10 34.168 232.000 322.218
88 72 Metro آلمان Einzelhandel 85.768,20 -7,5 3,9 -99,6 45.828,50 7.941 248.637 344.953
93 76 Munich Re آلمان Versicherungen 84.049,90 -6,8 4.106,00 320,7 340.569,90 35.830 45.437 1.849.812
132 111 Robert Bosch آلمان Automobilindustrie 67.423,00 -5,8 2.905,70 19,7 74.248,90 34.775 305.877 220.425
272 249 Lufthansa آلمان Luftverkehr 39.031,90 -5,3 1.272,30 - 37.461,90 10.859 116.957 333.729
473 421 Energie Baden-Württemberg آلمان Energie, Versorgung 24.733,40 -5,3 608,5 - 48.470,10 7.815 18.912 1.307.815
140 125 RWE آلمان Energie, Versorgung 65.247,20 -4,5 1.678,40 -33,2 116.267,80 15.979 70.208 929.341
200 180 Deutsche Bahn آلمان Eisenbahnen 50.500,40 -4,4 1.890,40 3,1 69.192,30 20.833 287.508 175.649
54 47 Siemens آلمان Elektroindustrie, Elektronik 108.988,50 -3,8 5.782,00 -32,5 139.283,10 39.532 370.000 294.564
109 99 Deutsche Post آلمان Post, Pakete, Fracht 74.126,20 -2,9 2.130,70 331,8 44.978,30 15.754 428.129 173.140
31 28 Allianz آلمان Versicherungen 130.774,60 -2,5 6.642,80 87,7 915.648,80 70.594 144.094 907.565
489 454 TUI آلمان Touristik 23.774,20 -2,4 -19,6 -158,8 16.995,40 2.679 73.812 322.091
66 62 BASF آلمان Chemie 101.176,80 -1 6.270,10 -27,1 84.795,80 32.401 113.262 893.299
23 21 Daimler آلمان Automobilindustrie 146.886,30 -0,8 7.832,90 -0,6 214.837,50 57.841 275.087 533.963
251 242 Continental آلمان Automobilindustrie 42.070,20 -0,8 2.420,50 40,1 36.036,80 11.557 169.639 247.998
195 188 Bayer آلمان Chemie 51.096,70 0,6 3.143,40 -8,5 67.671,10 24.346 110.500 462.414
336 335 DZ Bank آلمان Banken 33.599,70 1 888 65,9 536.818,20 10.481 25.824 1.301.104
340 343 Edeka Zentrale آلمان Einzelhandel 33.195,80 2 181,3 -5,1 8.307,20 1.560 317.600 104.521
69 69 BMW آلمان Automobilindustrie 98.759,50 3,2 6.549,00 -3,5 173.804,60 39.935 105.876 932.785
471 480 Fresenius آلمان Gesundheitsdienste 24.790,10 7,9 1.190,00 24 40.421,30 10.062 169.324 146.406
15 16 E.on آلمان Energie, Versorgung 169.756,40 8,1 2.849,10 - 185.109,40 46.080 72.083 2.355.013
9 12 Volkswagen آلمان Automobilindustrie 247.613,30 11,8 27.909,10 30,3 408.172,50 102.180 549.763 450.400
Summe 29 Übermonopole aus Deutschland 2.045.853   72.076   7.759.598 763.822 4.646.136 440.334

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص