آموزش و پرورش-عمومی

  • اقتاس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393

 تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور 1375 - 1396

سال جمع(1) ویژه مردان ویژه زنان دو منظوره
1375 140 109 31  
1380 474 236 197 41
1385 541 227 160 154
1389 596 296 155 ...
1390 595 295 156 144
1391 635 381 145 ...
1392 673 374 159 140
1393 719 427 247 45
1396 552 191 95 266
۱) اختلاف ارقام ستون جمع با اجزا، مربوط به مراكز ثابت دومنظوره است كه فقط در ستون جمع منظور شده است.
اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما