آموزش و پرورش-عمومی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

گزیده اطلاعات آموزش و پرورش 1395

 بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهاي و ساله 6 جمعیت در 1395 و 1390 ،1385 ،1375 ،1365 88/4 ، 88/7 ،84/7 ، 71/0 ترتیب به مردان باسوادي نرخ بیشتر و 91 درصد و میزان باسوادي زنان به ترتیب 1/52 ، 2/74 ،3/80 ، 1/81 و 2/84 درصد بوده است. در سال تحصیلی 96-1395 بیش از 7 میلیون و 648 هزار نفـر در دوره ابتدایی، بیش از 3 میلیـون و 130 هـزار نفـر در دوره اول متوســطه و بــیش از 2 میلیــون و 530 هــزار نفــر در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودهاند که نسبت بـه سـال تحصـیلی قبل دوره ابتدایی 3 درصد افزایش داشته است. همچنین در این سال تحصـیلی حـدود 837 هـزار نفـر در دوره پیشدبستانی مشغول بـه تحصـیل بـودهانـد کـه نسـبت بـه سـال تحصیلی قبل بیش از 21 درصد افزایش داشته اسـت. بـیش از 73 هزار نفر دانشآموز نیز از آموزش استثنایی برخوردار شـدهانـد کـه نسبت به سال تحصیلی قبل حدود 3/1 درصد افزایش داشته است. در سال تحصـیلی 96-1395 تعـداد کـل دانشـجویان کشـور بیش از 4 میلیون و 73 هزار نفر بوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال تحصیلی قبل حدود 3/6 درصد کاهش داشته است. از کل دانشـجویان حـدود 4/18 درصـد در مقطـع کـاردانی (فـوق دیپلم)، حدود 3/57 درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس)، حـدود 8/18 درصد در مقطـع کارشناسـی ارشـد (فـوق لیسـانس) و 5/5 درصد در مقطع دکتـراي حرف‌ـهاي و تخصصـی مشـغول تحصـیل میباشند. در ســـال تحصـــیلی 95-1394 از حـــدود 798 هـــزار نفـــر دانشآموخته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 3/31 درصـد در رشته فنـی و مهندسـی، 48 درصـد در رشـته علـوم انسـانی، 7/7 درصــد در رشــته هنــر، حــدود 4 درصــد در رشــته کشــاورزي و دامپزشکی، 4/4 درصد در رشـته پزشـکی و 6/4 درصـد در رشـته علوم پایه، فارغ‌التحصیل شد‌ه‌اند. 

سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما