آموزش و پرورش-عمومی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393

گزیدهء اطلاعات آموزش 1393

بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهاي. 1355، 1365، 1375، 1385 و 1390 در جمعیت 6 ساله و بیشتر نرخ باسوادي مردان به ترتیب 58/9 ، 71/0 ، 84/7، 88/7 و 88/4 درصد و میزان باسوادي زنان به ترتیب 35/5 ، 52/1 ،  80/3،74/2 و 81/1 درصد بوده است. در سال تحصیلی 94-1393 در دورههـاي روزانـه و بزرگسـالان بیش از 7 میلیـون و 194 هـزار نفـر در دوره ابتـدایی، بـیش از 2 میلیون و 67 هزار نفر در متوسطه دوره اول و بیش از 3 میلیون و 620 هزار نفر در متوسطه دوره دوم مشغول به تحصـیل بـودهانـد که نسبت به سال تحصیلی قبل دوره ابتدایی 2/5 درصد افـزایش و متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم به ترتیب 1/2 و 1/9 درصد کـاهش داشـته اسـت. در سـال تحصـیلی مـذکور 47/8 درصـد دانـشآمـوزان متوسـطه دوره اول و 48/6 درصـد دانـشآمـوزان متوسطه دوره دوم را دختران تشکیل میدهند. همچنین در این سال تحصـیلی حـدود 661 هـزار نفـر در دوره پیش دبستانی مشغول بـه تحصـیل بـودهانـد کـه نسـبت بـه سـال تحصیلی قبل حدود 24/3 درصد افزایش داشته است. بـیش از 71 هزار نفر دانشآموز نیز از آموزش استثنایی برخوردار شـدهانـد کـه نسبت به سال تحصیلی قبل حدود 1/9 درصد کاهش داشته است. در سال تحصـیلی 94-1393 تعـداد کـل دانشـجویان کشـور بیش از 4 میلیون و 802 هزار نفر بوده است کـه نسـبت بـه سـال تحصیلی قبل حدود 2/5 درصد افزایش داشته است. از ایـن تعـداد حـدود 35/1 درصـد آنهـا در دانشـگاه آزاد اسـلامی تحصـیل میکنند. از کل دانشـجویان حـدود 22/8 درصـد در مقطـع کـاردانی (فـوق دیپلم)، حدود 58/7 درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس)، حدود 15/0 درصد در مقطـع کارشناسـی ارشـد (فـوق لیسـانس) و 3/5 درصد در مقطع دکتـراي حرفـهاي و تخصصـی مشـغول تحصـیل میباشند.

در ســال تحصــیلی 93-1392 از حــدود 738 هــزار نفـــر دانشآموخته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 35/3 درصـد در رشته فنی و مهندسی، 43/1 درصـد در رشـته علـوم انسـانی، 6/0 درصـد در رشـته هنـر، حـدود 5/2 درصـد در رشـته کشـاورزي و دامپزشکی، 4/4 درصد در رشته پزشـکی و 6/0 درصـد در رشـته علوم پایه، فارغالتحصیل شده‌اند.

مأخذ:  سالنامه آماری کشور 1393

قرائت شده در 1.2.2018

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما