آموزشگاه‌های حرفه‌ای

  • مأخذ: سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور- معاونت آموزش
  • تاریخ ایجاد: 1380-1395

تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرف‌هاي کشور 1380-1395

ویژه زنان ویژه مردان جمع سال
197 236 474 1380
160 227 541 1385
156 295 595 1390
145 381 635 1391
159 374 673 1392
247 427 719 1393
169 239 698 1394
116 209 586 1395
1- اختلاف ارقام ستون جمع با اجزا، مربوط به مراکز ثابت دومنظوره است که فقط در ستون جمع منظور شده است.
مأخذ: سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور- معاونت آموزش

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما