آموزشگاه‌های حرفه‌ای

  • اقتاس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

تعداد مربیان رسمی و پیمانی در مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور 1380-1395

زن مرد جمع سال
166 1602 1768 1380
91 1458 1549 1385
192 1789 1981 1390
163 1775 1938 1391
217 1946 2163 1392
209 1854 2063 1393
180 1949 2129 1394
1387 2837 4224 (1)1395
1- افزایش چشمگیر تعداد مربیان رسمی و پیمانی در سال 1395 بدلیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان می باشد.
اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 33-17- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما