سینما

  • اقتاس از: آمار مربوط به سالهای 1368 تا 1367: مرکز آمار ایران (ر.پ)
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

تعداد سینماهای کشور و گنجایش آن‌ها

تعداد صندلی تعداد سینما سال
155523 257 1363
154778 253 1364
156381 247 1365
162775 262 1366
162051 260 1367
  246 1390
  212 1392
  193 1393
اقتباس از: آمار مربوط به سالهای 1368 تا 1367: مرکز آمار ایران (ر.پ) - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1367 انتشار در 1368
http://www7.irna.ir/fa/News/81754627/ قرائت شده در 2.6.2016

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما