• نویسنده/گوینده: مدیر سایت

بازدهی کم نیروگاه‌های برق کشور

به گزارش تاسیسات نیوز، سیاست های فعلی توسعه صنعت برق به گونه‌ای است که صرفه اقتصادی احداث واحدهای تولید برق با بازده پایین، بیشتر از انجام پروژه‌های افزایش بازدهی نیروگاهی است و تداوم این امر درسال‌های گذشته سبب شده است که بازده نیروگاه‌های حرارتی طی سالیان زیاد پایین باقی بماند.

یکی از مولفه‌های رشد صنعتی و اقتصادی هر کشور، تامین پایدار انرژی به خصوص انرژی برق است. کشور سالانه نیازمند افزایش حدود ۶% در ظرفیت نامی مراکز تولید برق است.افزایش سالانه ظرفیت تولید برق را می‌توان به ۲ روش احداث نیروگاه‌های جدید و یا افزایش بازدهی نیروگاه‌های فعلی انجام داد.

میانگین بازده نیروگاه های حرارتی کشور۳۷% است که بازده پایینی برای تولید برق محسوب می‌شود. محاسبات نشان داده است که به ازای افزایش هر یک درصد در بازدهی نیروگاه‌های کشور، سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گازصرفه جویی می‌شود.

در حال حاضر ۴۴% از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور (گازی، بخارو سیکل ترکیبی) را نیروگاه گازی با بازده ۲۹درصد تشکیل می‌دهد که قابلیت افزایش بازدهی از طریق اضافه شدن واحد بخار به نیروگاه گازی و تشکیل نیروگاه سیکل ترکیبی تا ۴۷% را دارند.

مأخذ:  file:///Users/schahinpartovi/Desktop/15487-صنعت-برق-و-نیروگاه-های-کم-بازده.html

پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.