• نویسنده/گوینده: دکتر ابراهیم رزاقی
  • اقتباس از: کتاب آشنائی با اقتصاد ایران
قدرت عملی تولید برق و سهم انواع نیروگاه‌ها در مجموع قدرت نصب شده
درصد سهم انواع نیروگاه‌ها در قدرت عملی قدرت عملی تولید برق کشور (مگاوات)  
دیزلی گازی بخار برق آبی جمع دیگر مؤسسات وزارت نیرو سال
19,2 7,7 40,4 32,7 1514 665 849 1346
8,9 27,8 32,3 31,0 6804 1534 5270 1356
--- --- --- --- 10938 1898 9040 1361
6,4 26,0 53,0 14,6 14390 2865 11525 1367
3,8 (1)30,0 54,7 11,5 20566 3645 16921 1372
3,2 (2)32,5 51,3 10,0 23064 3645 19419 1373
1 و 2- شامل توبین گاز و بخش گاز سیکل‌های ترکیبی
 مأخذ: ترازنامه انرژی سال 1373، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی - دیماه 1374 - صفحه 116 و 118 - از کتاب آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.