• اقتباس از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معونت منابع انسانی و تحقیقات دفتر فن آوری اطلاعات و آمار
  • منبع آمار: مرکز آمار ایران
مقدار فروش داخلی انرژی برق کشور بر حسب نوع مصرف (میلیون کیلووات ساعت)
سایر روشنائی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی جمع سال
7622 2805 22925 5731 6595 23993 69671 1375
9320 4608 46590 17666 18329 48085 144598 1385
12664 3752 63945 29965 16808 56771 183905 1390
15404 3837 74294 35188 19767 71163 219653 1393
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معونت منابع انسانی و تحقیقات دفتر فن آوری اطلاعات و آمار - سالنامه آماری کشور 1393
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.