• اقتباس از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر- معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن اوری اطلاعات و آمار
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
موجودی خطوط شبکه انتقال برق کشور (کیلومتر مدار)
خطوط فوق توزیع خطوط انتقالی
سال
63 و 66 کیلووات 132 کیلووات 230 کیلووات 400 کیلووات
13336 10647 14115 6730 1375
29400 13857 20731 9924 1380
37974 18582 25634 12404 1385
44956 22092 29158 18625 (1)1390
47105 22919 30732 19995 1393
1) در سال 1390 اطلاعات خطوط کشور مورد بازنگری آماری قرار گرفته که موجب کاهش در برخی موارد شده است
مآخذ: اقتباس از داده‌های وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر- معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن اوری اطلاعات و آمار - سالنامه آماری کشور 1393
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.