راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • مأخذ: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی
  • تاریخ ایجاد: 1392

گزیده هاي آماري فصل دوم - حمل ونقل کالا

    خلاصه یافته هاي آماري حمل و نقل جاده‌ای در سال 1392 (2)
  381 میلیون تن * میزان کالاي حمل شده در سطح کشور
29 درصد از کل 112 میلیون تن - در سطح درون استانی
71 درصد از کل 269 میلیون تن - در سطح برون استانی
  27 میلیون سفر * تعداد سفر کامیون حامل کالا در سطح کشور
29 درصد از کل 7/7 میلیون سفر - در سطح درون استانی
71 درصد از کل 19/2 میلیون سفر - در سطح برون استانی
    * بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور در ماههاي:
10 درصد از کل 36 میلیون تن - اردیبهشت
9 درصد از کل 35 میلیون تن -اسفند
    * بیشترین سفرحامل کالا در سطح کشور مربوط به بارگیر:
40 درصد از کل 11 میلیون سفر - اطاقدار
19 درصد از کل 5 میلیون سفر - کمپرسی
    * بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور با بارگیر:
24 درصد از کل 91 میلیون تن -کمپرسی
23 درصد از کل 86 میلیون تن - کفی
    * بیشترین میزان حمل در سطح کشور مربوط به کالاهاي:
41 درصد از کل 158 میلیون تن - معدنی و ساختمانی
20 درصد از کل 76 میلیون تن - کشاورزي و دامی
  14 تن * متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون در سطح کشور:
  492 کیلومتر * متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون در سطح کشور:
  138 کیلومتر - در سطح درون استانی
  633 کیلومتر - در سطح برون استانی
  191944 میلیون * تن - کیلومتر کالاي حمل شده در سطح کشور:
7 درصد از کل 13910 میلیون - در سطح درون استانی
93 درصد از کل 178034 میلیون - در سطح برون استانی
  395 هزاردستگاه * تعداد کامیون شناسایی شده عمومی جادهاي درسطح کشور:
64 درصد از کل 255 هزاردستگاه - بارگیر ثابت
36 درصد از کل 141 هزاردستگاه - بارگیر غیرثابت
  17/4 سال * متوسط عمر ناوگان باري عمومی جادهاي در سطح کشور:
29 درصد از کل 6 تا 10 سال - بیشترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر
2 درصد از کل 46 سال به بالا - کمترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر
  518 هزار نفر * تعداد رانندگان شناسایی شده ناوگان باري عمومی جادهاي:
41 درصد از کل 30 تا 39 سال - بیشترین فراوانی رانندگان مربوط به گروه سنی
26 درصد از کل 5 تا 9 سال - بیشترین رانندگان داراي سابقه کار
47 درصد از کل سیکل - بیشترین رانندگان داراي میزان تحصیلات
  3 نفر - متوسط افراد تحت تکفل رانندگان
 
4176 شرکت / موسسه
* تعداد شرکتها و موسسات فعال باري در سطح کشور:
89 درصد از کل خصوصی - بیشترین میزان مصرف بارنامه مربوط به شرکتها وموسسات با مالکیت:
منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما