راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • اقتاس از: داده‌های وزارت راه و شهرسازی - دفتر آمار و تلفیق برنامه و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

 تعداد سفر و مسافر(1) جابجا شده برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهای 1375-1396

سال
تعداد سفر (هزار مورد) مسافر جا به جا شده (هزار نفر)
جمع اتوبوس مینی بوس سواری جمع اتوبوس مینی بوس سواری
1375 4084 2795 1052 238 85298 66228 17935 1134
1380 4796 3322 935 539 84481 66259 15881 2340
1385 5946 3457 694 1795 93186 74075 12004 7107
1390 6318 3470 690 2158 95853 76725 10640 8488
1393 5738 3129 445 2164 83105 67547 6790 8769
1394 5772 3215 423 2134 79081 64240 6334 8507
1395 5659 3248 383 2028 76463 62923 58126 7724
1396 5823 3269 480 2074 71932 71932 6642 7776
1) آمار مندرج مربوط به تعداد مسافرانی است که در صورت وضعیت حمل مسافر توسط شرکت‌های حمل و نقل مسافری ثبت شده است
اقتباس از داده‌های وزارت راه و شهرسازی - دفتر آمار و تلفیق برنامه و بودجه - جدول 7-12 مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما