راه جاده‌ای - حمل و نقل

  • اقتاس از: وزارت راه و شهرسازي. معاونت برنامه ریزي
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

انواع راههاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه وشهرسازي 1380-1396 (کیلومتر)

سال
جمع کل
راه های بین شهری راه های روستائی
جمع آزاد راه بزرگراه راه اصلی فرعی(1) راه درون شهری(1و2) جمع اسفالت شوسه
1380 174559 80720 717 4267 21595 42050 12091 93839 45332 48507
1385 176186 72611 1429 5468 21788 41129 2797 103575 64287 39288
1390 206092 79829 2052 11652 22052 43258 815 126263 95164 31099
1395 215560 87167 2401 16627 25538 42601 ... 128394 103812 24581
1396 216150 88012 2401 16820 25866 42926 ... 128138 104263 23875
1- از سال 1395 آمار مربوط به راه‌هاي درون شهري در آمار راه‌هاي فرعی منظور شده است.
2- منظور از راه‌هاي درون شهري آن دسته از راه‌هاي درون شهري است که توسط ادارات کل راه و ترابري استان نگهداري میشود.
اقتباس از- وزارت راه و شهرسازي. معاونت برنامه ریزي - جدول 4-12- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما