راه ریلی - حمل و نقل

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات راه آهن ســال 1396

گزیده اطلاعات در ســال 1396 طول خطوط راه آهن (اصــلی، مانوری و صــنعتی- تجاری) 14077 کیلومتر بوده که ن سبت به سال گذشته در حدود 4,8 درصد افزایش داشتــه است. در ســال مذکور طــول راه‌های شــهری 88012 کیلـــــومتر و طول راه‌های روســتایی 128138 کیلومتر بوده است. در سال 1396 تعداد مسافر جابجا شده توسط راه آهن، 24 میلیون و 480 هزار نفر بوده است. در این سال بیش از 153 میلیون مسافر توسط وسایل نقلیه مسافری جاده‌ای (اتوبوس، مینیبوس و سواری کرای‌های) حمل شده است که مقصد 53,3 درصد مسافران درون همان استان و 46,7 درصد نیز بیرون استان بوده است. در سال 1396 در حدود 1752 هزار وسیله نقلیه موتوری در کشور شماره گذاری شده است که نسبت به سال قبل 19,7 درصد کاهش نشان میدهد. میزان کالای تخلیه و بارگیری شده در بنادر بازرگانی کشور در سال 1396 به ترتیب حدود 61 و 85 میلیون تن است که 65 درصد میزان تخلیه و 69 درصد میزان بارگیری مربوط به کالاهای غیر نفتی میباشد. در ســـال 1396 تعداد مســـافران خروجی توســـط شـــرکت‌های هواپیمایی داخلی در پرواز های داخلی و بین‌المللی بر حســـب فرود گاه‌های داخلی، 29748 هزار نفر و مســـافران ورودی حمل شده توسط شرکت‌های مذکور، 29699 هزار نفر می‌باشد.

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما