راه ریلی - حمل و نقل

  • اقتاس از: داره کل سیر و حرکت 12 ماهه راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • مأخذ: - سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1399

تناژبار بارگیری شده در سال 1399

مناطق مقدار
جنوب 4157793
لرستان 182318
اراک 1118280
تهران 2324194
شمال 150738
شما2 1229486
شمال شرق1 487572
شمال شرق2 333481
خراسان 1802084
شمال غرب 767046
آذربایجان 1523310
اصفهان 4558814
نزد 15540696
کرمان 1472620
جنوب شرق 150575
هرمزگان 7079959
قم 161396
زاگرس 123416
شرق 6621665
فارس 499332
غرب 71793
توشه 79780
حمل خودرو 127900
جمع کل 50564248
مأخذ: : اداره کل سیر و حرکت - سالنامه آماری 12 ماهه 1399 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما