راه ریلی - حمل و نقل

  • اقتاس از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسی‌های فنی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

تعداد لکوموتیو، مسافر و بار خالص حمل شده به وسیله راه‌آهن کشور 1367 - 1363

شرح 1363 1364 1365 1366 1367
لکوموتیو          
تعداد (دستگاه) 327 320 313 301 206
قدرت (اسب بخار) 857996 855178 816155 784228 515596
مسافر          
تعداد (هزار نفر) 7244 6957 6336 5274 6799
نفر کیلومتر (میلیون) 6130 5585 4638 3674 4661
بار خالص (1)          
وزن (هزار تن) 10874 11614 12704 14788 12957
تن کیلومتر (میلیون) 7566 6888 7316 8625 8047
1- اطلاعات مربوط به توشه در آمار بار خالص منظور شده است.
اقتباس از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسی‌های فنی- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368
 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما