راه ریلی - حمل و نقل

  • اقتاس از: راه آهن جمهوري اسلامی ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

طول خطوط راه آهن برحسب نوع 1380-1396 (کیلومتر)

سال خطوط اصلی خط مانوری خطوط صنعتی-تجاری
1380 7159 1308 788
1390 9992 1827 966
1395 10475 1938 1024
1396 11061 1957 1059
اقتباس از:  راه آهن جمهوري اسلامی ایران - جدول 1-12- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396
 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما