راه ریلی - حمل و نقل

  • اقتاس از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ر
  • مأخذ: سالنامه آماری کشو
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

تعداد لکوموتیو، مسافر و بار خالص حمل شده به وسیله راه آهن 1380 - 1396

سال
لکوموتیو(1) مسافر بار خالص
تعداد دستگاه قدرت (اسب بخار) تعداد (هزار نفر) نفر کیلومتر (میلیون) وزن (هزار تن) تن کیلومتر (میلیون)
1385 360 1040400 21346 12549 32978 20542
1390 429 1294087 28560 17877 33104 21008
1393 509 1464769 24802 16272 34924 24461
1394 545 1541034 24453 14938 35647 25014
1395 556 1581881 23042 12982 40282 27243
1396 581 1666606 24480 13272 46766 30299
1) منظور لکوموتیو فعال است.
اقتباس از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 2-12 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396
 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما