راه ریلی - حمل و نقل

  • اقتاس از: راه آهن جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري ارتباطات و اطلاعات
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

وزن انواع بارحمل شده به وسیله راهآهن 1380-1396 (هزارتن)

سال جمع(1) مواد نفتی مواد معدنی مواد کشاورزی مواد غذائی مواد صنعتی توشه سایر
1380 26392 3109 11062 2041 416 4126 25 5613
1390 33104 3176 23481 631 445 1631 52 3688
1395 40282 3521 28017 1368 888 3266 248 2974
1396 46766 3133 32919 1630 907 3976 165 4036
1 (در سال هاي مذکور به ترتيب 559 ، 1546 ، 956 ، 906 ، 530 ، 797 ، 1435, 1143هزارتن مربوط به حمل انواع بار بهصورت ترانزيت در جمع منظور شده است.
اقتباس از: راه آهن جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري ارتباطات و اطلاعات - جدول 3-12 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396
 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما